لطفا قبل از ثبت نام مطالعه بفرمایید

لطفا برای ثبت نام وارد بخش مربوط به سن خود شوید
در صورت انجام ثبت نام جابجا و اشتباه امکان بازگشت پرداخت وجه شما وجود ندارد
ثبت نام در بخش موشک های کاغذی شامل دو قسمت دانش آموزی و دانشجویی میباشد
در بخش برج های کاغذی یک بخش موجود است
در روز مسابقه به همراه داشتن مدرک شناسایی اجباری است
کسانی که از کد تخفیف برخوردار هستند (دانش آموزان) در روز مسابقه مدارک و کارت شناسای مبنی بر دانش آموز
بودن همراه داشته باشند(الزامی)
در 11 بهمن ماه جشنواره در هر دو بخش موشک های کاغذی و برج های کاغذی برای خانم ها برگزار میگردد
در 12 بهمن ماه مسابقه در هر دوبخش برای آقایان برگزار میگردد لذا برای حضور در مسابقه دقت نمایید در روز مشخص شده ای که به شما تعلق گرفته است شرکت نمایید

از لینک های زیر نسبت به شروع ثبت نام در قسمت مربوطه خود اقدام کنید